ว่าด้วยเรื่องประกันภัยรถยนต์

22 February 2021by bigbensukrit

ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์

หลายต่อหลายครั้งที่จะเกิดข้อโต้แย้งระหว่างบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ซึ่งจริง ๆ แล้วเหตุการณ์เช่นนี้คงเป็นสิ่งที่ใคร ๆ คงไม่อยากให้เกิด แต่ในหลายกรณีพบว่าสาเหตุหลักเกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยอาจจะยังไม่เข้าใจในหลักกฎหมาย เงื่อนไข และข้อยกเว้นของการทำประกันภัยอย่างแท้จริง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกอะไรเพราะเนื้อหาที่เกี่ยวกับประกันภัยนั้นเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนมาก

 

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขเพื่อลดความเสียหายระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ หากพวกเราผู้เอาประกันภัยได้เพิ่มเติมความรู้โดยการอ่านและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย ขอบเขตความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อที่จะได้เป็นผู้ที่ไม่เสียโอกาสและไม่เกิดเรื่องโต้แย้งที่จะเสียเวลากับพวกเราในท้ายที่สุด  โดยทางเรามีหลักการทั่วไปที่ควรทราบมาแนะนำให้เป็นความรู้ติดตัวดังนี้

การโอนรถยนต์ /การเปลี่ยนเจ้าของ

เมื่อผู้เอาประกันรถยนต์โอนรถยนต์ให้บุคคลอื่น ให้ถือว่าผู้รับโอนเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์นี้ และบริษัทผู้รับประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยต่อไปตลอดอายุกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังเหลืออยู่

 

ในกรณีเป็นการทำประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ผู้เอาประกันภัยอย่างชัดเจน

ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ขับขี่ให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อจะได้ทำการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยตามสภาพความเสี่ยงภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ หากไม่ได้แจ้งผู้เอาประกันภัยนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกเอง ตามเงื่อนไขความคุ้มครองที่ปรากฏในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้

 

การหยุดใช้รถ

ผู้เอาประกันภัยอาจแจ้งการหยุดใช้รถยนต์เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยคืนจากบริษัทผู้ประกันภัยได้โดย
1. ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอหยุดการใช้รถยนต์ การคืนเบี้ยประกันภัยให้เฉลี่ยเป็นรายวัน
2. ห้ามคืนเบี้ยประกันภัยในการหยุดใช้รถในกรณี หยุดการใช้รถยนต์น้อยกว่า 30 วัน หรือรถอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

 

รถยนต์เช่าซื้อ

การประกันภัยรถยนต์เช่าซื้อ ให้บริษัทผู้รับประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้ส่วนเสียให้ผู้ให้เช่าซื้อเป็นผู้เอาประกันภัยแต่ผู้เดียวเท่านั้น การยกผลประโยชน์ตามส่วนได้เสียให้ผู้ให้เช่าซื้อ ให้บริษัทใช้เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติมรายละเอียด

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure

Contact Usช่องทางการติดต่อ
บริษัท ทวีทรัพย์โบรคเกอร์ จำกัด
204/11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบอนุญาต ว00288/2534
Our Systemsระบบของเรา
Our Blogsบทความแนะนำของเรา
Talk with Usพูดคุยกับเรา
เข้ามาพูดกันเลยผ่าน Line OA

Line: @tvinsure